سامانه مدیریت کارت بلیت الکترونیکی اتوبوسرانی

یکی از راه‎حل‎هایی که امروزه در شهر‌های بزرگ بمنظور برطرف کردن مشکلات و کاستی‎های ناشی از بلیط‎ های کاغذی به‌کار برده می‌شود، بهره‌گیری از بلیط‎ الکترونیکی است. بلیت‎ الکترونیکی، در واقع یک کارت هوشمند الکترونیکی است که قابلیت خواندن و ثبت اطلاعات را در هنگام استفاده از سیستم حمل و نقل فراهم می‎کند.

سیستم مدیریت رهگیری ناوگان (Fleet Tracking Management) که عملکرد آن مبتنی بر فناوری GPS و بستر های مخابراتی GSM/GPRS می باشد، راهکاری مناسب و اقتصادی در راستای بهبود فرآیندهای کنترلی و نظارتی می باشد و بعنوان مکملی برای سیستم پرداخت الکترونیکی بلیط بها (AFC) پیشنهاد می گردد.

سامانه ی مدیریت کارت بلیت الکترونیکی که از کامل ترین سامانه های مدیریت ناوگان می باشد، با هدف مدیریت بهینه ی حمل و نقل شهری و افزایش کارایی و درآمد ناوگان اتوبوسرانی شهرها طراحی و پیاده سازی شده است. این سامانه دارای ماژول های متنوعی می باشد.

 

برخی مزایای استفاده از بلیط الکترونیکی برای شرکت اتوبوسرانی:

 • حذف هزینه های چاپ، توزیع ، فروش و جمع آوری بلیط های کاغذی
 • در اختیار داشتن اطلاعات تراکنش های مالی و تعداد مسافرین تمامی اتوبوس­ها به صورت آنلاین
 • نظارت آنلاین بر نحوه عملکرد ناوگان و رانندگان و همچنین تراکم و توزیع ناوگان جهت اخذ تصمیمات مدیریتی
 • در اختیار داشتن بستر ارتباطی آنلاین بین مرکز و خودروها جهت تبادل پیام، صوت و یا عملیات بروزرسانی
 • حذف هزینه های ناشی از سود جویی بلیط های جعلی
 • سرعت دهی به فرآیند جمع آوری درآمد مربوط به اتوبوسرانی
 • فراهم نمودن بستر نظارتی بهتر نسبت به قبل

برخی مزایای استفاده از بلیط الکترونیکی برای مسافران:

 • سهولت و سرعت استفاده از بلیط الکترونیکی در اتوبوس نسبت به بلیط کاغذی
 • حذف پول خُرد و مضرّرات و محدودیت های مربوط به آن از گردش پولی
 • عدم نیاز به خرید بلیط به ازای هر بار سوار شدن به اتوبوس
 • سهولت حفاظت از کارت در مقایسه با بلیط کاغذی

ماژول تعاریف پایه ی عمومی و ناوگان شامل تعریف اشخاص حقیقی و حقوقی و …

ماژول تعاریف پایه ی عمومی و ناوگان شامل تعریف ناوگان، مناطق و …

داشبورد مدیریتی شامل انواع گزارشات آماری مانند مقایسه ی وضعیت کل تراکنش های اتوبوس و مجموع درآمد ناوگان در سال جاری و سـال های قبل و … به صـورت نموداری و گرافیکی

ماژول کارت بلیت (AFC) شامل برنامه ریزی قیمت کرایه در ناوگان براسـاس نـوع خطـوط، اتوبوس، بلیت و طـول مسیر، آخـرین تراکنش های بلیت، گـزارش ریزکارکرد و باقیمانده ی کـارت مسـافر و …

ماژول مدیریت رهگیری (AVL) شامل نقشه ی آنلاین، نمایش مسیر حـرکت اتوبوس، نقشه ی مسیـر خطوط، نقشه ی گـرافیکی وضعیت اتوبوس ها در خـط، آخـرین تراکنش های AVL و …

ماژول مستقل و سیستماتیک تعرفه شامل گزارش تعداد سرویس های ماهانه ی اتوبوس بر اساس تعرفه ی از پیش تعریف شده، گزارش نوبت سرویس، گزارشات تخلف مانند توقف طولانی، سرعت غیرمجاز و اعلام هشـدار به راننده و ..

ماژول سیستماتیک حسابداری با قابلیت های مختلف در زمینه های حسابداری و گزارشگیری های مختلف در این حوزه

ماژول گزارشات مدیریتی و آماری شامل تقویم کارکرد اتوبوس و راننده، گزارش مقایسـه ای متوسـط تـراکنش مناطق و خطوط و … به صـورت گـرافیکی و لیستی

ماژول گزارشات آماری شامل تقویم کارکرد اتوبوس و راننده، گزارش مقایسـه ای متوسـط تـراکنش مناطق و خطوط و … به صـورت گـرافیکی

ماژول RTPIS جهت اطلاع رسـانی موقعیت اتوبوس در ایستگاه ها به مسافران

ماژول مدیریت نگهداری و تعمیرات (PM) شامل انواع گزارشات وضعیت جاری و ماهانه ی اتوبوس ها، گزارش نصب و فک دستگاه ها، گزارش ارسال و عدم ارسال تراکنش AVL و …

ماژول نت لتوبوس شامل انواع گزارشات وضعیت جاری اتوبوس ها در بحث نظارتی و تعمیرات، گزارش کنترل سطح روغن ، وضعیت لاستیک ها و …