نرم افزار هوشمند انتخاب مسیر

در سامانه نرم افزار هوشمند انتخاب مسیر، با استفاده از سیستـم موقعیـت یاب جهانی (GPS) و یاBTSهای مربوط به اپراتورهای مخابراتی، موقعیت اولیه­ رانندهمشخص می گردد.

سپس رانندگان در سطح شهر می توانند با ارسال پیام به مرکز از طریق کنسول مسیریاب نصب شده در خودرو و یا گوشـی همراه خود، درخواستاطلاعات ترافیکیو یابهینه ترین مسیر ترافیکی پیشنهادیرا به پورتال مرکزی ارسال نمایند (در بسترGSM/GPRS).در این صورت نرم افزار مرکـزی از طریـق الگوریتم های مسیر یابی و با کمک منطق فازی به صورت هوشمند پاسخ را یافته وآن را به راننده ارسال می نماید. بنابراین می توان با این روش کمک شایانی به کنترل ترافیک در سطح شهرنمود.