درباره ما

شرکت طراحان کنترل شرق با هدف ایجاد کسب و کار در حوزه های فناوری اطلاعات، الکترونیک و اتوماسیون صنعتی در سال ۸۲ تأسیس و آغاز به کار نموده است.
از ابتـدای سال ۸۲ تحقیـقات و مطالعـات خود را بصورت تخصصـی بـر روی سیستـم های مبتنی بر کارت هـای هوشمنـد RFID متمرکز نموده و در این راستا موفق به دریافت تأییدیه از سازمان پژوهش های علمی و صنعتـی ایران جهت ثبت سامانه ی خواندن و نوشتن بر روی کارت بدون تماس مایفر ۱K گردید.
یکی از افتخـارات شرکت طراحان کنترل شرق در حوزه سامانه های مبتنی بر تکنولوژی RFID، طراحی و ساخت اولین پمپ بنزیـن هوشمند کشور مبتنی بر فنـاوری کارت های بدون تماس برای صنایـع دفاع استان خراسان می باشد. همچنیـن این شرکت با طراحـی، تولید و اجرای اولین سامانه کارت بلیت هوشمند در ایران برای سازمان اتوبوسرانی تبریز افتخاری دیگر را در کارنامه خود به ثبت رسانده است. هدف متعالـی این مجموعه بکارگیـری دانش فنـی در راستای توسعه زیرساخت های IT در کشور و گسترش خدمات الکترونیک در ایران اسلامی می باشد.
کار-حوزه-فناوری-اطلاعات-الکترونیک-اتوماسیون-صنعتی-شرکت-طراحان-کنترل-شرق